Vy från den nya padelhallen mot tennishallens bana 1.

Följ utbyggnaden av hallen och padelprojektet här

Nedan finns mer information om projektet inklusive skisser och ritningar samt litet ekonomisk information.

2021-06-08
Bygglovsprocessen

Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet
21-06-02, Mark- och miljööverdomstolen, avvisning av överklagande

2021-03-18
En lägesrapport

Som de flesta känner till pågår en process där klubben söker bygglov för en utbyggnad av hallan som ska inrymma tre padelbanor. Ärendet överklagades ill Länsstyrelsen, men glädjande nog avvisade Länsstyrelsen överklagandet den 28 januari. Dessvärre har ärendet överklagats på nytt – denna gång till den högre instansen – Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Där ligger det nu för fortsatt behandling.

Klubben har tagit in offerter från ett antal byggbolag, samt från olika leverantörer av padelbanor. Offerterna visar att man kommer kunna hålla sig under de tidigare indikerade 15 Mkr för utbyggnaden. Byggnadstiden från startbesked är beräknad till cirka tio månader.

Skissen ovan visar hur hallen kommer att se ut interiört. Man ser bland annat att det istället för limträbalkar i taket kommer att vara stålbalkar som sätts i spelriktningen mellan padelbanorna. Detta för att maximera takhöjden i hallen.

2021-03-15
Bygglovsprocessen

Nytt överklagande.
21-03-10, Överklagande av länsstyrelsens beslut

21-01-28
Bygglovsprocessen

Beslut om avvisning
210128, Beslut om avvisning

2021-01-21
Bygglovsprocessen

Här kan du ta del av det överklagande av bygglovet som kommit in, samt yttranden i samband med detta.

20-12-15, Överklagande av beslut om bygglov
20-12-22, Föreläggande Länsstyrelsen
21-01-07, Yttrande, Djursholms Tennisklubb
21-01-15, Yttrande

2020-10-01
Arbetet för nya padelbanor går vidare

Om du vill veta mer eller ställa frågor är du välkommen till informationsmöte i tennishallen onsdagen den 7 oktober kl 18.00. För att delta behöver du anmäla dig genom att mejla namn och antal personer till info@djtk.nu.

Padelsporten växer kraftigt

Padeltennisen är en av världens snabbast växande sporter. I Sverige fördubblades under förra året antalet spelare och det gjordes närmare 550 000 bokningar av padelbanor. Bedömningen är att det för närvarande finns en brist om cirka 500 banor i Stockholm. Bakgrunden till sportens populäritet är framför allt att den är rolig och enkel att utöva, med låga inträdesbarriärrer. Idag har eller planerar fyra av tio tennisklubbar i Sverige padelbanor i anslutning till sin tennishall.


Vy från café Elverket mot utbyggnad och ny entré

Utbyggnad av tennishallen

Tanken är att förlänga den befintliga hallen mot parkeringen. År 2011 hade den dåvarande styrelsen planer på att bygga ut hallen för att få plats med ytterligare en tennisbana. I samband med detta ändrades detaljplanen i samråd med kommun och grannar för att möjliggöra detta. I slutändan valde dock styrelsen att inte gå vidare med frågan då man ansåg att förutsättningarna inte var ekonomiskt försvarbara.

Med hjälp av den nya ändrade detaljplanen är nu tanken att bygga ut för tre padelbanor istället. Då tre padelbanor tar mer plats än en tennisbana har vi – för att hålla oss inom detaljplanen – fått kompromissa litet. För att få rum med banorna i utbyggnaden kommer en dryg meter av bana 1 behöva tas i anspråk. Klubben och tränarna bedömer att detta inte är något problem då ytorna är generösa i hallen. Dessutom sticker betongfötter från de bärande pelarna redan nu ut i banan cirka en halvmeter.


Padelbanorna nås via en ny inglasad korridor som går längs tennishallens bana 1.

Padelbanorna kommer att nås via en korridor i glas längs med tennisbana 1 (se skiss) vilket gör att man kommer se in till padelspelet utan att störas av ljudet. Utbyggnaden kommer innebära att ett 20-tal parkeringsplatser försvinner. Vi ser dock detta inte som ett problem då bland annat Elevverket (som disponerar ett stort antal platser) i stora delar nu flyttar till Svalnässkolan samtidigt som  ytterligare p-platser planeras runt hallen.

Bygglovsprocess

För några veckor sedan lämnade klubben in en formell bygglovsansökan till kommunen. Ärendet kommer behandlas i Danderyds Byggnadsnämnd i mitten/slutet av oktober. Vi hoppas och tror att vi kommer få ett beviljat bygglov då. Vi har också för avsikt att bjuda in boende på Ymervägen för en informationsträff då de kommer att tillfrågas om bygglovet. Du kan ta del av den fulla bygglovsansökan via länken nedan.

Ekonomiska kalkyler

För beräkning av byggkostnaderna har vi lutat oss mot de detaljerade beräkningar som gjordes i samband med de tidigare utbyggnadsplanerna. Enligt en tilltagen beräkning landar den totala byggkostnaden på cirka 15 miljoner kronor inklusive en ordentlig buffert för oförutsedda händelser. Finansieringen är tänkt att komma från i huvudsak banklån men även genom sponsorbidrag och likvida medel ur klubben kassa.

Löpande intäkter och kostnader har beräknats i detaljerade kalkyler som bygger på konservativa antaganden. Försiktiga bedömningar av uthyrningsgrad samt timpriser i underkant med marknaden har använts. På tidiga eftermiddagar räknar vi med att utöver padel belägga banorna med minitennis/tennislekis. På kostnadssidan finns givetvis stora samordningsfördelar då klubben redan driftar en tennishall med sex banor.

Överskottet landar med dessa konservativa antaganden på cirka tre miljoner kronor per år. Det skulle ge en pay-off tid på utbyggnaden på cirka fem år, vilket får anses vara mycket bra. Risken i projektet får därför bedömas som relativt låg med tanke på den luft som finns i de ekonomiska kalkylerna. Om sedan padeltrenden skulle vara övergående kan man alltid konvertera ytan till en tennisbana.

Nedan finns en mer detaljerad ekonomisk kalkyl. Om du har ytterligare frågor kommer du få möjlighet att ställa dem på informationsmötet den 7/10 alternativt genom att kontakta klubbens styrelseordförande.

Vi i styrelsen samt alla tränare i klubben är oerhört entusiastiska över den här möjligheten. Det kommer blir ett trevligt tillskott i vår klubb med ytterligare en aktivitet samtidigt som den skulle ge ett starkt positivt bidrag till klubbens ekonomi.

Bästa tennis- och padelhälsningar
/Styrelsen DjTK

För mer detaljerad information:

Bygglovshandlingar


Situationsplan