På Djursholms Tennisklubb jobbar vi för en tydlig struktur där det finns rutiner för att verka för en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna. Av naturliga skäl kallar vi det för Trygg Tennis.

Trygg tennis handlar om att skapa och bibehålla en trygg och utvecklande idrottsmiljö som utgår från Barnkonventionen och alltid har ett barnrättsperspektiv. I praktiken innebär det att idrott för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt, samt bedrivas i en kamratlig och trygg social miljö där deltagarna får vara delaktiga

Läs mer om handlingsplanen, klicka på på länken Trygg-tennis-handlingsplan 

För att kontakta Trygg Tennis-rådet på DJTK 

 • Maila till tryggtennis@djtk.nu

 • Lägg ett brev i vår ”fysiska brevlåda” som du finner utanför tränarnas kontor på övervåningen.

 

Övrig info

I enlighet med Svensk Tennis värdegrund och vision vill vi att tennisen ska vara en idrott för alla, hela livet. Tennisens utövare ska ha roligt och må bra genom att själva få möjlighet att bestämma över sitt tennisspel, oavsett nivå och genom hela livet. Verksamheterna ska vara inkluderande och anpassade efter tennisutövaren – oavsett förutsättningar och bakgrund där alla ges möjlighet till utveckling.

Riksidrottsförbundets material Trygg idrott går i linje med Barnkonventionen, men vi vill också förtydliga några ytterst centrala punkter kring begreppet. Se informationen nedan och ta del av den fördjupade informationen via respektive länk.

 • Syftet med Trygg idrott vilar på idrottens fyra grundläggande principer för att ALLA skall känna sig välkomna och trygga. Det vill säga: 1) Glädje och gemenskap, 2) Demokrati och delaktighet, 3) Allas rätt att vara med och 4) Rent spel
 • Om värdegrunden bryts gäller i första hand att vända sig till föreningens styrelse, nästa steg är SDF (regionen) eller sakkunnig på SISU:s 19 distrikt och därefter slutligen SF (Svenska Tennisförbundet genom barn- och ungdomsansvarig ola.martensson@tennis.se) som bedömer om ärendet ska utredas och i så fall vilket tillvägagångssätt som är lämpligast. Blir det således ett ärende för tjänsteman på förbundsnivå upprättas oftast en handlingsplan.
 • 14:e kapitlet, andra paragrafen i Riksidrottsförbundets stadgar (se sidan 29) regleras vilka förseelser som kan bli föremål för bestraffning enligt RF:s stadgar. Den som anser att en straffbar förseelse begåtts enligt denna paragraf gör en skriftlig anmälan till SvTF:s juridiska nämnd.
 • Om ärenden inte kan hanteras av varken föreningen, regionen, SISU:s distrikt eller SvTF är det lämpligt att kontakta RF:s idrottsombudsman på telefon 08–627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se
 • Från och med 1 januari 2020 ska föreningarna på Polisens webbplats begära ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för alla som har direkt eller regelbunden kontakt med barn eller ett uppdrag i föreningen.
 • Registerutdrag ska följaktligen per automatik alltid ske vid nyanställningar.
 • Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs, men det är den enskilde ledaren som begär registerutdraget från Polisen. Från och med 15 år och uppåt är det aktuellt att begära in ett registerutdrag
 • Det finns inga bestämda rutiner för hur aktuella dessa registerutdrag ska vara, men Svenska Tennisförbundet anser att det återkommande bör ses över – t.ex. vartannat år.
 • Utse två ansvariga i er organisation (SF, SDF/regioner och föreningar) som ansvarar för kontroll av utdrag samt att hålla generella frågor kring Trygg miljö aktuella.
 • SF (dvs Svenska Tennisförbundet) ska, enligt RF:s intentioner, kunna genomföra kontroll av utdrag för att säkerställa att arbetet fortskrider på alla organisationsnivåer.
 • Varje organisationsnivå (SF, SDF/regioner och föreningar) ska upprätta register över vem/vilka som är tränare/ledare m fl som har kontakt med barn och ungdomar. Använd förslagsvis befintligt register och markera i detta när utdrag är inlämnat.
 • OBS! Inga utdrag får arkiveras av föreningen, utan personen i fråga visar upp sitt original som sedan återlämnas direkt.
 • För mer information gällande registerutdrag, se RF:s frågor och svar kring registerutdrag

Svenska Tennisförbundet ser det som en självklarhet att alla föreningar, regioner och förbund har  god kännedom om hur man motverkar och agerar kring alla typer av trakasserier. Därför är RF:s policy mot sexuella trakasserier till stor hjälp för alla parter när dessa problem ska diskuteras och hanteras. Klicka här för att ta del av policyn.

Slutligen: BRIS och RF:s gemensamma material för alla idrotter – Barnens spelregler– är ett väldigt bra diskussionsunderlag om Trygg idrott