Kallelse till årsmöte samt föredragningslista

14 mars, 2023

Kallelse till årsmöte i Djursholms Tennisklubb

i tennishallen den 29 mars 2023 med början kl. 19.00

 

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Val av årsmötesordförande och sekreterare
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Röstlängd
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Framläggande av styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret, inkl ett sammandrag av dessa för klubben och dess helägda dotterbolag, samt förslag till vinstdisposition
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
 9. Fråga om fastställelse av framlagd resultat- och balansräkning jämte vinstdisposition
 10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av årsavgifter och engångsavgifter. Styrelsen föreslår 800 kr för senior, 500 kr för junior, 2.000 kr för familj samt 5.500 kr för ständigt medlemskap
 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. Valnämnden, som består av Björn Hallman, Ewen Macpherson och Carina Tandan med Jan Forssjö som adjungerad, föreslår, utöver styrelseordförande, sju ordinarie ledamöter med två suppleanter
 13. Val av styrelseordförande för en tid av ett år. Valnämnden föreslår Ulf Rosberg
 14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år. Valnämnden föreslår, utöver dem som vid förra årsmötet valdes för en tid av två år, omval av Erik Mitteregger och Gustaf Hesselman och nyval av Isabelle Rejler och Carl-Fredrik Zachrisson med omval av Martin Rönnlund som styrelsesuppleant.
 15. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. Valnämnden föreslår auktoriserade revisorn Roger Ehrman och Mikael Ardell med Kullike Ullman och Per Westman som suppleanter
 16. Val av sammankallande i valnämnden för en tid av ett år. Björn Hallman föreslås
 17. Val av ledamöter i valnämnden för en tid av två år. Ewen Macpherson, Carina Tandan och Jan Forssjö föreslås, den senare på ett år för att man från nästa årsmöte ska komma i fas med stadgarnas föreskrift att två ledamöter av valnämnden ska väljas vid varje årsmöte
 18. Behandling av förslag som kan ha lämnats av röstberättigad medlem minst 10 dagar före årsmötet
 1. Övriga frågor

 

 

Resultat- och balansräkning i sammandrag

Årsredovisning klubben

Revisionsberättelse klubben

Årsredovisning bolaget

Revisionsberättelse bolaget